Die Heilung einer Horneburgerin

 

Die Trösterin der Betrübten in Kevelaer

 

 

Die elfjährige Catharina Wysman aus Horneburg wird am 4. August 1650 geheilt, nachdem ihr Vater Theodor Wysman und Theodor Middeldorf (1650 - 1663 Pastor in Horneburg) dreimal mit ihr nach Kevelaer zur Trösterin der Betrübten gewallfahrtet waren. Der folgende Bericht ist in rheinisch-maasländischen Niederländisch verfasst und stammt wahrscheinlich aus dem heute verschollenen Mirakelbuch von 1667:

 

"Den 21 Aug. 1650, hebben den eerw. Heer Theodorus Middeldorf, Pastor te Hornenborg, en Theodorus Wysman verklaerd, dat zy drymael te Kevelaer zyn geweest met een bezeten dogterken van elf jaeren, genoemd Catharina, dogter van den voorz. Theodorus Wysman: de twee eerste reyzen heeft den booze geest zich niet willen openbaeren; maer de derde reyze heeft hy zich met openbaere teekenen vertoond [offenbart], zonder nogthans te spreeken; zoodat den voorz. Heer Pastor, na groote arbeyd, zonder iet anders alhier uyttewerken, wederom met het dogterken naer huys keerde. Aldaer komende, verstond hy dat de tooveresse (door dewelke den duyvel in het kind gekomen was) aldaer gevangen zat. Dan heeft den Pastor wederom op nieuws beginnen te bezweeren, en den booze geest heeft terstond volkomenlyk geantwoord. Alswanneer den bezweerder vraegde, waerom hy tot nog toe niet had willen spreeken? Het antwoord was: Omdat myne vrouw (willende te kennen geeven de tooveresse, genoemd Anna Schoorfelt, alias Plump) my hetzelve heeft verboden. Waerop den bezweerder vraegde, waerom hy nu dan antwoordde, nadat zy gevangen was? Hy zeyde: Omdat die vrouw daer gy geweest zyt (toonende Onze L. Vrouw van Kevelaer) my daertoe gedwongen heeft; en zy heeft myne vrouw (te-weten de tooveresse) ook weder doen hier komen. (Want de voorzeyde kwaede [böse] vrouw was een half jaer tyds gevlugt geweest.) Den bezweerder vraegde verders, op wat wyze hy 'er was ingekomen? Hy antwoordde, dat hy het kind door de tooveresse eenig poeder op den boterham gestroeyt had, en alzoo te samen van het kind is opgeëeten, omtrent [um den] St. Martens-dag 1647. Daerenboven zeyde hy, dat hy 'er niet uyt zoude gaen voordat de voorz. tooveresse verbrand ware. De Schepenen [Schöffen] en Rechters zyn dan in het proces tegens de gevangene tooveresse voortgegaen, die van verscheide feyten van toovery betigt zynde [bezichtigt wurde], alles gelyk het den booze geest voorzeyd had, bekend heeft; en heeft alsdan haer vonnis ontfangen om leevende verbrand te worden. Op denzelfden tyd, zoo als den duyvel gezeyd had, heeft hy ook het kind verlaten; te-weten den 4 Aug. 's morgens omtrent 12 uuren, als de tooveresse op het schavot geleyd was om verbrand te worden. Alswanneer nu den bezweerder eerst een teeken van den boozen begeerde, antwoordde hy: Gy zult wel gewaer worden als ik vertrek. En het kind ter aerde nedersmytende, magteloos maekende, en als dood laetende [vgl. Mk 9,26], is het terstond verlost en gezond geworden; gelyk daerna gebleken is [sich erwies], en van alle menschen gezien, blykt door attestatie, gegeven in 't jaer 1650. De voorzeyde Catharina Wysman is daerna geworden Religieuze van den derden Regel, om God geheel haer leven beter te dienen en te danken."

 

Im Prozess wurde Anna Schoorfelt, genannt Plump, der Gottesleugnung bezichtigt und mit dem Tode bestraft. Ihre Tochter Trine Schoorfelt wurde am 4.10.1650 zum Pranger verurteilt und dann freigelassen. (Materialien aus dem Vestischen Archiv, Recklinghausen.)

 

Quelle

 

Hubens, Christian, Priester van 't Oratorie van den Heer Jesus, Beschryving van Kevelaer, met de Opkomste en Voortgang der Devotie tot de Allerheyligste Maegd en Moeder Gods Maria aldaer, onder den Titel van Troostersse der Bedrukte. Mitsgaders [Zusammen mit] eene verhandeling over de Bedevaerden, met korte Reysgebeden, Roermond 1792, 36-38.

 

Weiterführende Literatur

 

o       Aaken, Wilhelm van, u. Heinz van de Linde, "Ich bin geheilt!". Spontanheilungen im Wallfahrtsort Kevelaer aus vier Jahrhunderten, Nr. 67, Veröffentlichungen des Vereins für Heimatschutz und Museumsförderung e.V. Kevelaer Nr. 7, Kevelaer 2008, 70-72.

o       Kreutzer, Carl Friedrich, Geschichtlicher Bericht über das Wunderthätige Gnadenbild zu Kevelaer, sein Ursprung, die bei der Verehrung geschehenen Wunder und die Wallfahrt zu demselben. Aus glaubwürdigsten Quellen geschöpft und zusammengestellt, Köln 1874.

o       Lucas, August, Wunderheilung der Catharina Wysmann. Kevelaerer Mirakelbuch berichtet über einen Horneburger Fall, in: Schützenfest 2011 in der alten Freiheit Horneburg, hg. v. Bürgerschützenverein Horneburg 1384 e.V., Horneburg 2011, 127-129.

o       Neumann, Peter, Hexenprozesse forderten in Horneburg viele Opfer, in: Schützenfest 1990 in der alten Freiheit Horneburg, hg. v. Bürgerschützenverein Horneburg 1384 e.V., Horneburg 1990, 17-19.

o       Philipp, Klaus, So stellt man sich in der Märchenwelt die Hexe vor, in: Horneburg – Geschichte und Geschichten. Beiträge zur Orts- und Heimatkunde, hg. zum 600jährigen Jubiläum des Schlosses Horneburg vom Festausschuß des Bürgerschützenvereins Horneburg in Zusammenarbeit mit dem Kreis Recklinghausen, Datteln-Horneburg 1983, 86-92.

o       Verhael vande Mirakelen doorde voorsprake vande Alder H. [Allerheiligste] Moeder ende altoos Maget [allzeit jungfräuliche] Maria gheschiet Int Dorp van Kevelaer gelegen twee mylen vande stadt Gelder int bisdom van Ruremonde Mitsgaders eenige korte aenmerckinghe soo op de Bedevaerden als geschiedenisse der Mirakelen, Roermond 1647.

o       Volkshochschule der Stadt Recklinghausen, Hg., Von Hexen und anderen Recklinghäuserinnen. Frauenleben in Recklinghausen im 15./16. Jahrhundert, Recklinghausen 31990, 23.34-36.38-43.

 

Verweise

 

o       Bin geheilt

o       Geheimnisvoll genesen

o       Kevelaers Heilungen

o       Wie durch ein Wunder kuriert

 

 

Hauptseite